Woordgriet: algemene voorwaarden

Artikel 1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor Woordgriet, de handelsnaam van de zelfstandige activiteiten van Debby De Ridder. Zij hebben voorrang op die van de opdrachtgever en behoudens andersluidend en welomschreven beding, doet de opdrachtgever afstand van zijn of haar algemene voorwaarden.

Artikel 2.

De werkzaamheden starten pas van zodra Woordgriet de mondelinge of schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever in haar bezit heeft, en dit om betwisting te vermijden. Alle prijzen zijn altijd exclusief btw. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel werd bepaald. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 3.

De opdrachtgever heeft recht op één ronde voor herziening en/of correctie van elke tekst, en dit binnen de periode van twee weken na het afleveren van de eerste versie van de tekst. Bijkomende correcties worden beschouwd als auteurscorrecties en extra aangerekend aan de in de offerte vermelde uurprijs. Als auteurscorrecties worden ook beschouwd alle fundamentele wijzigingen naar inhoud en stijl ten opzichte van de originele briefing, tenzij expliciet anders in de offerte werd overeengekomen. Als de opdrachtgever na twee weken geen correcties doorstuurt, beschouwt Woordgriet de opdracht als afgerond en klaar voor facturering.

Artikel 4.

Woordgriet behoudt het eigendom van alle opgeleverde teksten tot de factuur volledig door de opdrachtgever betaald werd. Op dat moment draagt Woordgriet de integrale en onvoorwaardelijke intellectuele rechten op het afgeleverde product over aan de opdrachtgever. Die is geen extra vergoeding verschuldigd bij hergebruik, ook niet door derden, in hetzelfde medium of andere media.

Artikel 5.

Woordgriet is steeds verplicht zich tot het geheimhouden van alle informatie en gegevens tegenover derden, waarvan tijdens de uitvoering van het werk kennis genomen wordt. Woordgriet neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Woordgriet aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze of offerte van Woordgriet, dan wel zijn rapportering ter beschikking stellen.

Artikel 6.

De opdrachtgever heeft de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Woordgriet elke aansprakelijkheid, ook voor aanspraken door derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, met inbegrip van enige schade die hieruit voortvloeit.

Artikel 7.

Woordgriet factureert bij oplevering van de finale tekstversie. Als de correctieronde waarvan sprake in artikel 3, evenwel langer op zich laat wachten dan 15 dagen omwille van de opdrachtgever, kan Woordgriet het volledige bedrag te factureren alvorens de correctieronde plaatsvond. Voor opdrachten die lopen over meer dan 30 dagen, kan Woordgriet een maandelijkse factuur op te maken voor de geleverde prestaties. Woordgriet heeft het recht om iedere deellevering (levering van onderdelen van een samengestelde opdracht) afzonderlijk te factureren.

Artikel 8.

Elke factuur wordt door Woordgriet als aanvaard beschouwd, als de opdrachtgever niet binnen de 8 dagen na verzending schriftelijk per aangetekende zending protest aantekent. Klachten zijn slechts mogelijk wanneer de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt.

Artikel 9.

Alle facturen moeten betaald zijn binnen de 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting.

Artikel 10.

Iedere laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele fout volgens art. 1147 BW. In dat geval wordt het bedrag van de factuur zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12 % met een minimum van 150 EUR. Bovendien zullen verwijlinteresten van 1 % per maand aangerekend worden. Delen van maanden worden bij de berekening in aanmerking genomen als volle maanden. Vergoeding en interest zijn verschuldigd, ongeacht eventuele gerechtelijke intresten en kosten.

Artikel 11.

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, als partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Als dit leidt tot extra werk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. Als is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Woordgriet de uitvoering van de delen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 12.

Als de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door Woordgriet het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de reeds gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen en dit onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interesten te vorderen.

Artikel 13.

De overeenkomst in al haar onderdelen valt onder het Belgische Recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen.

12 april 2011